Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Dostałeś stypendium rektora dla najlepszych studentów? Nie dostaniesz stypendium za osiągnięcia naukowe

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 lipca 2012r. (sygn. II SA/Bk 271/12) student, który otrzymał stypendium za wysoką średnią ocen, nie otrzyma drugiego stypendium za osiągnięcia naukowe.

Dostałeś stypendium rektora dla najlepszych studentów? Nie dostaniesz stypendium za osiągnięcia naukowe

Dwa stypendia
Student pierwszego roku informatyki wystąpił o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe. Wydziałowa Komisja ds. Studentów Matematyki i Informatyki zakwalifikowała go do stanowiącej nie więcej niż 1% grupy studentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na kierunku informatyka. Wydając dwie decyzje, w jednej przyznała studentowi stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, a w drugiej odmówiła przyznania stypendium dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe. Według Komisji Wydziałowej otrzymanie stypendium za wysoką średnią ocen wyklucza otrzymanie stypendium za osiągnięcia naukowe. Student złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ale Odwoławcza Komisja Stypendialna utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu stwierdziła, że powołany §18 regulaminu jest tożsamy z art. 181 Ustawy z dnia z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r., Nr 164 poz. 1365 ze zm.), który mówi stypendium rektora a nie o stypendiach. Student uznał, że komisja źle interpretuje przepis art. 173 ust.1 pkt 3 w/w ustawy i złożył skargę do WSA w Białymstoku. Jego zdaniem ustawodawca nie sprecyzował pojęcia „stypendium rektora dla najlepszych studentów" i jest ono postrzegane jako dotyczące stypendiów, o których mowa w art. 181 ust. 1 przedmiotowej ustawy, tj. j. stypendium za wysoką średnią ocen lub stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne, stypendium za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Jego zdaniem z użycia spójnika "lub" wynika, że można wystąpić z wnioskiem zarówno o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, jak również stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe. Komisja mogłaby mieć rację jedynie w przypadku, gdyby użyto spójnika "albo".Wyrok WSA w Białymstoku

Białostocki WSA skargę studenta oddalił. W wyroku podkreślił, że stypendium ma charakter uznaniowy (może, lecz nie musi być przyznane), ale rektor i komisje stypendialne nie mogą działać w sposób dowolny lecz w granicach prawa. W ocenie sądu, określenie "stypendium rektora dla najlepszych studentów" oznacza jedno stypendium przyznawane po spełnieniu któregokolwiek z wymogów określonych w art. 181 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Świadczy o tym właśnie użycie liczby pojedynczej "stypendium rektora" a nie "stypendia rektora". Sąd zwrócił również uwagę na uwagę na przepis art. 181 ust. 6 w/w ustawy, który stanowi, że "student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia”. Przepis ten reguluje sytuację, kiedy student może, równocześnie, otrzymywać dwa stypendia z puli budżetu państwa. W przepisie tym nie ma mowy o równoczesnym otrzymywaniu dwóch stypendiów rektora. WSA w Białymstoku stwierdził, iż wbrew twierdzeniom skarżącego studenta, spójnik "lub" oznacza tyle co spójnik "albo". Powołał się przy tym na "Mały słownik języka polskiego" pod redakcją Z. Ł. (PWN W-wa 1968), w którym określono, że spójnik "lub" równa się "albo" i oznacza wzajemne wyłączenie się części zdania także zdań równorzędnych.


Zatem, zgodnie z art. 181 ust.1 Prawa o szkolnictwie wyższym, stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student za wysoką średnią ocen lub (albo) za osiągnięcia naukowe, co oznacza, że otrzymanie jednego stypendium wyklucza otrzymanie drugiego.


® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.