Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Emerytura częściowa

Reforma emerytalna, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013r. wprowadziła nowe świadczenie, tzw. emeryturę częściową. Taką emeryturę mogą otrzymać osoby, które z jakiś powodów (np. złego stanu zdrowia, czy braku pracy) nie mogą pracować do 67 roku życia. Jest to jednak świadczenie okrojone a do jego otrzymania konieczne jest spełnienie określonych wymagań. Kwestię emerytury częściowej reguluje w głównej mierze art. 26b Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Emerytura częściowa

Kto może otrzymać emeryturę częściową?

Emerytura częściowa przysługuje osobie, które nie osiągnęła wymaganego i obowiązującego ją powszechnego wieku emerytalnego, a które spełnia jednocześnie dwa określone warunki. Po pierwsze powinna ona posiadać określony okres składkowy i składkowy, który wynosi co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Ponadto kobieta musi osiągnąć wiek co najmniej 62 lat, natomiast mężczyzna  musi mieć ukończone 65 lat. Uprawniona do emerytury częściowej osoba, która osiągnie odpowiedni dla niej powszechny wiek emerytalny oraz - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem - zakończy pracę, może złożyć stosowny wniosek o zamianę emerytury częściowej na emeryturę powszechną

Wysokość emerytury częściowej

Warto wiedzieć, że osoba, która skorzysta z emerytury częściowej otrzyma zaledwie 50% kwoty emerytury, jaką otrzymałaby, gdyby ukończyła powszechny wiek emerytalny. Emerytura ta podlega waloryzacji, tą jednak różnicą, że nie jest podwyższana do kwoty najniższej emerytury

 

Emerytura częściowa zmniejszy wysokość emerytury powszechnej

Pobieranie emerytury częściowej wpłynie na wysokość przyszłej, powszechnej emerytury, bowiem każda pobrana z tytułu emerytury częściowej kwota odpowiednio zmniejszy jej wysokość. Warto przypomnieć, że emerytura powszechna stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danej osoby. Tablice trwania życia, uwzględniające średnie dalsze trwanie życia, wspólne dla kobiet i mężczyzn, wyrażone w miesiącach dla wieku ubezpieczonego, ogłasza corocznie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, w formie komunikatu. Tablice te stanowią podstawę do obliczenia emerytur ustalanych na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego. W przypadku zgłoszenia przed dniem 1 kwietnia wniosku o emeryturę przez osobę, która wiek emerytalny osiągnie po dniu 31 marca -  do ustalenia średniego dalszego trwania życia stosuje się tablice obowiązujące od dnia 1 kwietnia. Podstawę obliczenia nowej emerytury powszechnej stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Należy jednak pamiętać, że przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, w przypadku osoby, która miała ustalone prawo do emerytury częściowej nie będą uwzględniane kwoty zwiększeń składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego, uzyskanych w wyniku waloryzacji kwartalnej, przeprowadzonej w celu obliczenia emerytury częściowej. Ponadto zostanie ona pomniejszona o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Możliwość dalszej pracy i zarobkowanie bez ograniczeń

Co istotne, uzyskanie emerytury częściowej nie jest uzależnione od utraty pracy, dlatego też mogą ją pobierać zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące. Dodatkowo, takie osoby mają możliwość zarobkowania bez żadnych ograniczeń, bowiem nie obowiązują ich żadne progi dochodowe, które stosowane są w przypadku zawieszania lub zmniejszania emerytur powszechnych. 


Data: 07.01.2013 08:00
Autor/Źródło: Banowicz Andżelika
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: reforma systemu emerytalnego, ustawa emerytalna, reforma emerytalna, emerytura częściowa, wiek emerytalny, emerytura, okres składkowy, okres nieskładkowy
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.