Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Urlop wychowawczy dla przedsiębiorcy

Po pierwszym czytaniu w sejmie jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma przynieść zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie przerwy w aktywności zawodowej, w związku z wychowywaniem dziecka. Prawo do ubezpieczenia mają bowiem uzyskać także rodzice, którzy zrezygnują z prowadzenia działalności gospodarczej, czy też zaprzestaną wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, aby zająć się dzieckiem.

Urlop wychowawczy dla przedsiębiorcy

Obowiązujące regulacje

W chwili obecnej ubezpieczeniom społecznym w czasie przerwy w aktywności zawodowej podlegają tylko pracownicy, funkcjonariusze Służby Celnej oraz pracujący w spółdzielni członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych. Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy, pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia.

 

Może on również skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownika i może być wykorzystany maksymalnie w 4 częściach. W okresie urlopu wychowawczego pracownik podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.  Ponieważ jest to prawo przysługujące tylko pracownikom, tj. osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy takiej możliwości nie mają osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek oraz zleceniobiorcy. W przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z możliwości jej zawieszenia, jednak w tym czasie nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

 

Przedsiębiorca i zleceniobiorca będzie mógł skorzystać z urlopu wychowawczego

Projekt przewiduje rozszerzenie kręgu osób, za które budżet państwa opłacałby składki w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Składki te, tak jak w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych, finansować ma w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po zmianach, osobom, które mają co najmniej 6 miesięcy stażu ubezpieczeniowego bezpośrednio przed okresem sprawowania opieki nad dzieckiem, budżet państwa będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Takiemu ubezpieczeniu podlegać więc będą osoby z co najmniej 6-miesięcznym stażem ubezpieczeniowym, które zaprzestaną w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub ją zawieszą albo zaprzestaną wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo współpracy przy prowadzeniu działalności lub wykonywaniu zlecenia. Podstawę wymiaru składek dla takich osób stanowić będzie kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

Natomiast osoby dotychczas nieubezpieczone, bądź których staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed zaistnieniem faktu sprawowania opieki nad dzieckiem jest krótszy niż 6 miesięcy, będą miały finansowane tylko składki na ubezpieczenia emerytalne. Dla takich osób podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne będzie kwota 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Regulacje dotyczące samego urlopu wychowawczego będą takie same jak te zawarte w Kodeksie pracy, czyli wiek dziecka do 4 i odpowiednio 18 lat (przy dziecku niepełnosprawnym) oraz długość urlopu wychowawczego odpowiednio do 3 i 6 lat. Z przywileju korzystania z możliwości finansowania składek z budżetu państwa za okres sprawowania opieki będą mogli skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka, jednak nie będą mogli tego zrobić równocześnie. Podstawowym warunkiem objęcia ubezpieczeniem w związku ze sprawowaniem opieki będzie brak innego tytułu do ubezpieczenia. Dodatkowo trzeba będzie złożyć stosowne oświadczenie do ZUS zawierające między innymi datę rozpoczęcia (nie wcześniejszą, niż data złożenia wniosku) i datę zakończenia okresu wychowywania objętego ubezpieczeniem wraz ze skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka. Ponadto, w przypadku dziecka niepełnosprawnego, nad którym opieka będzie trwać przez okres dłuższy niż 3 lata, rodzic będzie musiał przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Rodzic będzie miał również obowiązek powiadamiać ZUS o każdej zmianie stanu faktycznego, np. podjęciu pracy zarobkowej, rezygnacji z osobistego sprawowania opieki, zawarcia umowy z nianią, czy zapewnienia opieki instytucjonalnej.

 

Zmiany dla rolników

Projekt zawiera również podobne regulacje dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym finansowanym ze środków publicznych osób wychowujących dzieci, a ubezpieczonych w systemie rolniczym. Przewiduje się także podwyższenie wieku dziecka, którego przysposobienie uprawnia rolnika do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to zrównanie praw ubezpieczonych w ZUS i KRUS.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej w celu wychowywania dziecka

Nowelizacja ma wprowadzić zmiany również w Ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Możliwe bowiem będzie zawieszenie prowadzenia pozarolniczej działalności przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników, na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność, przez okres do 6 lat nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Uprawnienie to będzie można wykorzystać w częściach (najwyżej 4), odrębnie na każde dziecko.  

 

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2013r.


® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.