Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Nowy specjalny zasiłek opiekuńczy - sprawdź jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o to świadczenie!

Z dniem 1 stycznia 2013r. weszły w życie przepisy wprowadzające do Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) nowy rodzaj świadczenia rodzinnego, tj. specjalny zasiłek opiekuńczy. Nowelizacja została wprowadzona Ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 1548). W dniu 4 stycznia 2013r. weszło w życie także nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, które określa wzór wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia oraz dokumenty konieczne do jego uzyskania (Dz. U. z 2013r., poz. 3).

Nowy specjalny zasiłek opiekuńczy - sprawdź jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o to świadczenie!

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie przysługujące osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy rezygnują one z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Przyznanie tego zasiłku jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, bowiem przysługuje on w sytuacji, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,-zł.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wysokość tego świadczenia wynosi 520,-zł miesięcznie. Wyjątkowo, może zostać on przyznany jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym, a łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, w sytuacji, gdy:

- osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Jakie dokumenty są konieczne do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Aby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy należy złożyć stosowny wniosek. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta (w praktyce w ośrodku pomocy społecznej), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującego. Osoba, która nie ma miejsca zamieszkania, powinna ten wniosek złożyć do organu gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. W takim przypadku musi również załączyć dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie. Do wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego należy dołączyć:

- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, 

- kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.


® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.