Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Fiskus sam sporządzi nasze zeznanie podatkowe

15 marca 2017 roku weszła w życie istotna, z punktu widzenia podatników, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednym z jej głównych założeń jest zmiana w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fiskus sam sporządzi nasze zeznanie podatkowe

Nowe zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które przede wszystkim polegają na stworzeniu podstawy prawnej do sporządzenia zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Tym samym podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych), nie będą musieli samodzielnie sporządzać zeznań podatkowych. Podatnicy, uzyskujący dochody od wskazanych w ustawie płatników, będą mogli złożyć urzędowi skarbowemu wniosek o sporządzenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, wskazując adres poczty elektronicznej, na który będzie miała być wysłana informacja o sporządzeniu tego zeznania. Wniosek o sporządzenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym będzie można złożyć w terminie do 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym za pośrednictwem portalu podatkowego albo za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ponadto podatnicy będą mieli możliwość złożenia wniosku nieodpłatnie, za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim będą mogli złożyć wniosek wspólnie z małżonkiem, bądź odrębnie. Urząd skarbowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia 15 marca roku następującego po roku podatkowym, będzie informował podatnika o udostępnieniu w systemie teleinformatycznym zeznania na rok podatkowy. Informacja, o której mowa powyżej będzie przesyłania drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Po uzyskaniu informacji o udostępnieniu zeznania podatkowego w systemie teleinformatycznym podatnik będzie mógł je w całości zaakceptować albo odrzucić.

 

Zmiany dotyczące przekazania 1% podatku

 

Druga grupa zmian wprowadzonych w drodze przedłożonej ustawy dotyczy przekazywania 1% podatku należnego wybranej organizacji pożytku publicznego przez podatników uzyskujących dochody wyłącznie od organów rentowych. Za wniosek o przekazanie 1% podatku będzie również uważane wskazanie przez podatnika rozliczanego przez organ rentowy jednej organizacji pożytku publicznego w oświadczeniu składanym według ustalonego wzoru. Podobnie jak wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy, oświadczenie o przekazaniu 1% podatku należnego będzie mogło być składane nieodpłatnie, za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 

Pozostałe zmiany

 

Nowelizacja wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy. Wiążą się one z wprowadzeniem możliwości dokonywania rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez urząd skarbowy, a ich istotą jest wyłączenie odpowiedzialności karnej za złożenie zeznania zawierającego błędy lub omyłki powstałe z winy organu podatkowego.

 

 

 

Zakres zastosowania ustawy

 

Ustawa nowelizująca będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących oświadczeń o przekazaniu 1% podatku należnego składanych przez podatników rozliczanych przez organy rentowe oraz regulacji normujących zasady sporządzania rozliczeń podatkowych przez urzędy skarbowe, które będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 1, art. 2, art. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2017.528).
 


Data: 15.03.2017 08:00
Autor/Źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: PIT, Urząd Skarbowy, zeznanie podatkowe, 1 proc. podatku
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.