Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Nowe prawo gwarantuje każdemu dostęp do danych na temat stężenia zanieczyszczeń w powietrzu

Temat smogu powraca jak bumerang każdej zimy. Niestety obecnie podejmowane działania, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, niewiele dają, a skutki skażonego powietrza odczuwamy my wszyscy. Proponowane zmiany w prawie mają zagwarantować każdemu prawo do informacji na temat stopnia skażenia powietrza, którym oddycha.

Nowe prawo gwarantuje każdemu dostęp do danych na temat stężenia zanieczyszczeń w powietrzu

Podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego

 

Celem przeprowadzonej nowelizacji przepisów ustawowych jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także wzmocnienie systemu oceny wpływu zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi. Chodzi o podejmowanie skutecznych działań naprawczych i usprawniających zarządzanie jakością powietrza.

 

Bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach

 

Rezultatem wprowadzanych zmian będzie bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach, w tym prognoz jakości powietrza. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

 

 

Badania powietrza atmosferycznego

 

Badania powietrza atmosferycznego wykonywane są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Jakość badań powietrza nadzorowana jest przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące (KLRiW), funkcjonujące w strukturze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

Większy nadzór nad badaniami jakości powietrza

 

Nowe przepisy pozwolą objąć nadzorem KLRiW nie tylko laboratoria wojewódzkich inspektoratów, ale także inne podmioty wykonujące pomiary jakości powietrza w ramach PMŚ, np. zakłady przemysłowe, fundacje, instytuty naukowo-badawcze i samorządy. Po zmianach KLRiW będzie także odpowiedzialne za koordynację w Polsce unijnych programów zapewnienia jakości powietrza,  organizowanych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej oraz za koordynację właściwego stosowania metod referencyjnych i wykazywania równoważności metod niereferencyjnych. Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące przynajmniej raz na 3 lata ma uczestniczyć w unijnych programach zapewnienia jakości powietrza. Pozwoli to na zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych w ramach PMŚ i przekazywanie rzetelnej informacji o aktualnym stanie jakości powietrza w Polsce. Znowelizowane przepisy zapewnią też udział KLRiW w pracach nad unijnymi programami jakości powietrza w ramach Europejskiej Sieci Krajowych Laboratoriów Referencyjnych w zakresie powietrza atmosferycznego – AQUILA, która ma zapewnić spójną politykę jakości w sieciach monitoringu powietrza w Unii Europejskiej.


Usystematyzowanie procesu modelowania matematycznego stężeń zanieczyszczeń powietrza na poziomie krajowym

 

Wprowadzono także rozwiązania służące usystematyzowaniu procesu modelowania matematycznego stężeń zanieczyszczeń  powietrza na poziomie krajowym, wykorzystywanego w procesie rocznych ocen jakości powietrza. Przyjęto, że zadaniem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie będzie modelowanie matematyczne stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i zapewnienie informacji o ich rozkładzie przestrzennym w kraju, głównie  na potrzeby rocznych ocen i prognoz jakości powietrza. Wyniki modelowania Instytut Ochrony Środowiska będzie przekazywał ministrowi środowiska i Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Oznacza to ścisłą współpracę Instytutu Ochrony Środowiska z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, który na bieżąco będzie weryfikował i uzupełniał dane zawarte w bazie emisyjnej oraz analizował wyniki modelowania.  Modelowanie po raz pierwszy zostanie przeprowadzone w 2019 r.

 

Wejście w życie nowych przepisów

 

Nowe regulacje zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast zmiany w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących badań powietrza atmosferycznego wykonywanych na podstawie umów zawieranych między wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska a akredytowanymi laboratoriami, które wejdą w życie po 90 dniach od dnia wejścia w życie przyjmowanej ustawy.

 

Podstawa prawna:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.


Data: 21.11.2017 22:00
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: smog, jakość powietrza, pomiar jakości powietrza, Prawo ochrony środowiska, ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, stężenie zanieczyszczeń powietrza
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.