Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Założenia najnowszej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza istotne zmiany w procedurze karnej. Są one efektem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 8 lutego 2018 roku.

Założenia najnowszej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

Europejski kontekst zmian w procedurze karnej

Nowelizacja KPK stanowi  implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Jej celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego systemu wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie czynności dochodzeniowych (dowodowych) przez wprowadzenie możliwości wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego (END). Dyrektywa tworzy mechanizm przekazywania wniosków o dokonanie czynności dowodowych oraz zwrotnego przekazywania wyników tych czynności, nie nakładając na polskie organy obowiązku przeprowadzenia dowodów nieznanych ustawie lub niedopuszczalnych w sprawach krajowych. Dzięki regulacjom zawartym w dyrektywie, polski sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze będzie mógł wystąpić z wnioskiem do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie dowodu znajdującego się w tym państwie. Analogicznie, państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły występować do Rzeczypospolitej Polskiej o przeprowadzenie dowodu znajdującego się na terytorium Polski.

Zmiany w Kodeksie postępowania karnego

Zmiany wprowadzane ustawą polegają na dodaniu w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego rozdziałów 62c oraz 62d.

Rozdział 62c Kodeksu postępowania karnego reguluje kwestię wystąpienia przez polski sąd, prokuratora lub inny organ prowadzący dochodzenie (np. Policję, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową) do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego w celu przeprowadzenia dowodu dla celów postępowania polskiego lub uzyskania jego wyników, jeżeli dowód taki został już w tym państwie przeprowadzony.

Rozdział 62d Kodeksu postępowania karnego określa natomiast odpowiednią procedurę związaną z wystąpieniem państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego do organu polskiego.

Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego

W razie konieczności przeprowadzenia lub uzyskania dowodu, który znajduje się lub może zostać przeprowadzony na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale "państwem wykonania orzeczenia", sąd, przed którym sprawa się toczy, albo prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze może wydać z urzędu lub na wniosek strony, obrońcy lub pełnomocnika europejski nakaz dochodzeniowy, zwany "END", chyba że nie ma on w tym państwie zastosowania. END można wydać także w celu zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem. Postanowienie o wydaniu END dotyczącego kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych oraz utrwalania przy użyciu środków technicznych treści innych rozmów lub przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną, zastępuje postanowienie, o którym mowa w art. 237 § 1. Postanowienie o wydaniu END dotyczącego dowodu, którego dopuszczenie, uzyskanie lub przeprowadzenie wymaga wydania postanowienia, zastępuje to postanowienie. Przepisy dotyczące poszczególnych czynności i dowodów stosuje się odpowiednio.

 

 

END zawiera:

  • oznaczenie organu wydającego END i zatwierdzającego END, ze wskazaniem ich adresów, numerów telefonów, telefaksów i adresów poczty elektronicznej;
  • datę oraz wskazanie miejsca wydania END;
  • określenie żądanej czynności dochodzeniowej podlegającej END lub dowodu, który należy uzyskać, lub okoliczności, jakie mają zostać ustalone w wyniku czynności dochodzeniowej;
  • dostępne dane określające tożsamość i obywatelstwo osoby, której dotyczy END, a także adres zamieszkania lub inny adres, w tym adres zakładu karnego, jeżeli ta osoba w nim przebywa;
  • sygnaturę akt i wskazanie rodzaju postępowania, w związku z którym END został wydany;
  • przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu będącego przedmiotem postępowania;
  • zwięzły opis stanu faktycznego sprawy.


Wydanie END jest niedopuszczalne, jeżeli:

  • nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości;
  •  prawo polskie nie dopuszcza przeprowadzenia lub uzyskania danego dowodu.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 


Data: 07.02.2018 09:38
Autor/Źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: KPK, END, prawo karne, postępowanie karne, nowelizacja kodeksu postępowania karnego, kodeks postępowania karnego
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.