Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stanie na straży praw osób prowadzących własny biznes

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, stanowiąca element pakietu zmian w gospodarce oraz jedną z dwóch ustaw, które zastępują ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zakłada, że podstawową instytucją gwarantującą prawa przedsiębiorców będzie Rzecznik Małych i średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stanie na straży praw osób prowadzących własny biznes

Zadanie Rzecznika

 

Rzecznik ma stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności działać na rzecz realizacji zasad: wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju, a także uczciwej konkurencji i  poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.
Podstawowe zadania Rzecznika obejmują:

 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej;
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania;
 • inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego;
 • podejmowanie działań służących ochronie praw przedsiębiorców.

 

Ponadto, Rzecznik ma m.in. możliwość:

 • występowania do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
 • występowania do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, jeśli przepisy będące przedmiotem wniosku budzą wątpliwości w praktyce lub ich stosowanie wywołało rozbieżności w rozstrzygnięciach wydawanych przez właściwy organ administracji publicznej;
 • występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa;
 • wnoszenia skargi nadzwyczajnej, na podstawie art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym;
 • występowania do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;
 • zwracania się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnoszenia skarg i skarg kasacyjnych do sądu administracyjnego, a także uczestniczenia w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi;
 • żądania wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa wszczynane z urzędu.

 

Zasada działania z urzędu

 

Rzecznik podejmuje czynności wynikające z ustawy działając z urzędu, jak i na wniosek. Wniosek do Rzecznika może skierować przedsiębiorca lub organizacja przedsiębiorców.

 

 

Powołanie Rzecznika

 

Rzecznik jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na 6-letnią kadencję. Powołanie następuje na wniosek Ministra Gospodarki. Ustawa określa wymagania, jakie powinien spełniać kandydat na Rzecznika.

 

Rzecznik może wykonywać swoje zadania przy pomocy zastępcy, powoływanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na wniosek Rzecznika. Rzecznik ma również możliwość ustanowienia swoich pełnomocników terenowych.  Rzecznik wykonuje zadania przy pomocy Biura Rzecznika, które jest państwową jednostką budżetową, działającą na podstawie statutu nadanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na wniosek Rzecznika.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.
 


® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.