Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Egzamin komorniczy 2021

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu komorniczego, który odbędzie się w maju.

Egzamin komorniczy 2021

Kto może przystąpić do egzaminu komorniczego?

 

Do egzaminu mogą przystąpić osoby wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, tj.:
 

 •     osoby, które odbyły aplikację komorniczą i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu;
 •     osoby, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych, tj.:
  •     osoby, które w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego przez okres co najmniej 3 lat wykonywały obowiązki aplikanta sądowego i aplikanta prokuratorskiego lub były zatrudnione na stanowisku asystenta prokuratora, starszego asystenta prokuratora, asystenta sędziego, starszego asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym, w szczególności Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
  •     osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3  lat, w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, wykonywały, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
  •     osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat, w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, wykonywały, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej,
  •     osoby, które w terminie określonym w art. 16 nie złożyły wniosku o powołanie na stanowisko komornika;
 •     osoby, o których mowa w art. 24 ust. 2 i art. 148 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.

 


Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego

 

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy składać w terminie do dnia 23 marca 2021 r.

 

Zgodnie z treścią art. 113 ustawy o komornikach sądowych, osoba która odbyła aplikację, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady izby komorniczej, w której odbyła aplikację. Osoba, o której mowa w art. 11 ust. 4 ww. ustawy, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady izby komorniczej właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do wybranej komisji egzaminacyjnej.
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, odpowiadającej siedzibie rady izby komorniczej w:

 •  
 •     Katowicach, ul. Promienna 15, kod 40-157, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie oraz Wrocławiu;
 •     Warszawie, ul. Kaliska 23 U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych  w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Warszawie oraz Szczecinie.
   

 

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy dołączyć:
 

 •     w przypadku osób, które odbyły aplikację komorniczą:
  •                 zaświadczenie o odbyciu aplikacji komorniczej,
  •                 dowód uiszczenia opłaty za udział w egzaminie komorniczym.
 •     w przypadku osób, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, odpowiednio:
  •     kwestionariusz osobowy;
  •     życiorys;
  •     kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
  •     dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni okres wykonywania obowiązków aplikanta sądowego i aplikanta prokuratorskiego lub 3-letni okres zatrudnienia na stanowiskach asystenta prokuratora, starszego asystenta prokuratora, asystenta sędziego, starszego asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym,  w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego - również dokumenty określające zakres ich obowiązków;
  •     dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni okres wykonywania, na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
  •     dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni okres wykonywania, na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej;
  •     zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków asesora wydane przez lekarza medycyny pracy;
  •     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego;
  •     dowód uiszczenia opłaty za udział w egzaminie komorniczym;
  •     3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  •     oświadczenie, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  •     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu komorniczego.
    


 

 

Opłata za egzamin komorniczy w 2021 roku

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 2 240 zł.Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin komorniczy w 2021 r.”.

 

Źródło:

Ofcijalna strona MS.


® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.