Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Kasy online - nowa oręż skarbówki

Przedsiębiorcy będący płatnikami podatku VAT nie mają powodów do zadowolenia. Nowe prawo narzuci na nich obowiązek wymiany dotychczasowych kas rejestrujących na kasy online. Kto i kiedy musi wymienić swoją kasę fiskalną i czy pełny wgląd skarbówki w transakcje z konsumentami jest bezpieczny dla ochrony danych samych kupujących? To tylko niektóre pytania, które pojawiają się w związku wprowadzaną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, której celem – jak podaje sam ustawodawca – jest uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług (VAT).

Kasy online - nowa oręż skarbówki

Stare kasy rejestrujące odchodzą do lamusa, zastąpią je kasy online

 

Nowe rozwiązania prawne zakładają uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług (VAT) poprzez wprowadzenie nowego rodzaju kas rejestrujących – kas online, które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (szef KAS).


Kto i kiedy musi wymienić swoją kasę fiskalną?

 

Proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online ma być – jak zapewnia ustawodawca - rozłożony w czasie, jednak niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną obowiązkiem stosowania tylko kas online. Rozwiązanie to ma przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie podatku VAT.

 

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze

 

Rząd nie kryje, że podatek VAT stanowi najważniejsze źródło dochodów budżetu państwa, dlatego jego wielkość i stabilność wpływów jest tak ważna. Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę  rozliczenia podatku VAT jest obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Z pomocą rządzącym przychodzi postęp technologiczny, pozwalający na zastosowanie bardziej efektywnych sposobów ewidencjonowania sprzedaży przez podatników.

 

Jak będą działały nowe kasy?

 

Nowe rozwiązania pozwolą na stosowanie do ewidencji sprzedaży kas rejestrujących posiadających funkcję przesyłu danych do Centralnego Repozytorium Kas. Pozwoli to na zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z prowadzonej ewidencji  oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą do celów analitycznych i kontrolnych. System analizy przekazywanych danych stanowić będzie jedno z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą. Kasy online będą przesyłały informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także godziny dokonania transakcji.


Czy konsumenci mogą czuć się bezpieczni?

 

Jak zapewnia rząd, przesyłane informacje będą w pełni zanonimizowane, jeżeli chodzi o dane nabywcy. Dane z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta. Szef KAS będzie zatem gromadził dane o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas online przez danego podatnika, natomiast nie będzie miał żadnych informacji na temat konsumentów, nabywających dane towary lub usługi. Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym - będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia ryzyka, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część tej sprzedaży. Zakłada się, że projektowane rozwiązania przyczynią się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także do uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców.

 

 

Czy wszyscy przedsiębiorcy muszą wymienić swoje kasy? 

 

Zgodnie z projektem, dopuszczono stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.). Kasy „starego” rodzaju będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu wyeksploatowania się. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat.

 

Jest jednak „ale”…

 

Kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii i z elektronicznym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Wycofywanie to będzie odbywało się w sposób ewolucyjny i zróżnicowany w zależności od rodzaju kasy. Zakłada się przy tym, ze kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej,  zatem podatnik stosujący kasę rejestrującą z papierowym zapisem kopii, w sytuacji konieczności wymiany pamięci fiskalnej w tej kasie, będzie musiał nabyć nową kasę, z zapisem elektronicznym lub kasę online. W związku z powyższym kontrola rozliczeń podatkowych będzie znacznie ułatwiona dla służb skarbowych.

 

Możliwa refundacja kosztów zakupu nowych kas online 

 

W nowych przepisach zaproponowano refundację kosztów zakupu kas online w wysokości 90 proc. ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Rozwiązanie to ma promować kasy online do prowadzenia ewidencji sprzedaży (do podatników, którzy nabyli kasy przed wejściem w życie ustawy będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy). Minister finansów będzie mógł w rozporządzeniu podnieść tę kwotę refundacji.

 

Będą kary

 

W związku z częstym niedopełnianiem przez podatników wykonywania obowiązkowego przeglądu technicznego kas, w projekcie zaproponowano wprowadzenie kary 300 zł za niepoddanie kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Wypełnienie tego obowiązku będzie weryfikowane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy i zarejestrowania tego zdarzenia w rejestrze zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas, a w przypadku kas z papierowym zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii – tylko na podstawie wyniku przeglądu technicznegow książce kasy.

 

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

 

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie 1 października 2018 r.

 

Źródło:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, wraz z uzasadnieniem.
Oficjalna strona Prezesa Rady Ministrów.
 


® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.