Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Przedsiębiorcom ma być łatwiej prowadzić działalność gospodarczą. Nowe prawo już z podpisem Prezydenta

Czy podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym faktycznie ułatwi i usprawni prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce? Nim odpowiemy na to pytanie, zobaczmy co zmienia nowe prawo.

Przedsiębiorcom ma być łatwiej prowadzić działalność gospodarczą. Nowe prawo już z podpisem Prezydenta

Ogólne założenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

 

Jak wskazano w uzasadnieniu, ustawa zakłada wprowadzenie regulacji skierowanych na redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców i rozszerzenie już obowiązujących uprawnień na szerszą kategorię podmiotów. Ustawa zawiera również zmiany mające na celu doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz wprowadza zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców, jak również narzędzia minimalizujące ryzyko związane z obciążeniami podatkowymi. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym nowelizuje 34 ustawy.

 

Zmiany dla przedsiębiorców w zakresie prawa podatkowego

 

Ustawa w zakresie prawa podatkowego wprowadza zmiany takie, jak.:

 • polegające na ujednoliceniu wzorów formularzy w zakresie podatków lokalnych (rolnego, od nieruchomości i leśnego);
 • w przepisach o podatkach dochodowych:
 • polegające na likwidacji obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty;
 • podwyższające z 1,2 mln do 2 mln euro próg przychodów uprawniający do uzyskania statusu „małego podatnika”;
 • umożliwiające zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą.


Zmiany dla przedsiębiorców w zakresie rachunkowości

 

W zakresie ustawy o rachunkowości ustawa wprowadza zmiany m.in.:

 • uznające za jednostki mikro osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy;
 • zwiększające ilość jednostek, które będą mogły korzystać z uproszczeń dla małych jednostek poprzez podniesienie progów dla tej kategorii jednostek z 17 mln zł na 25,5 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 mln zł na 51 mln zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów;
 • zwiększające progi uprawniające jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej w zakresie m.in.:
 • klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony,
 • stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu,
 • w zakresie skrócenia okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z trwałego przechowywania do okresu 5 lat.

 

Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

 

W zakresie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawa wprowadza zmiany m.in:

 • znoszące obowiązek prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,
 • wydłużające czasu na dokonanie powiadomienia o wyborze formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.


Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

 

W zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wprowadza zmianę  umożliwiającą podatnikom podatku od czynności cywilnoprawnych złożenie zbiorczej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty podatku z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze, które zostały zawarte przez podatnika w okresie miesiąca.

 

 

Zmiany w VAT

 

W zakresie ustawy o podatku od towarów i usług ustawa:

 • wyłącza obowiązek składania wraz z deklaracją, umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie,
 • skraca termin ze 150 dni na 90 dni, który umożliwia wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę za złe długi”.

 

Zmiany w przepisach dotyczących organów spółki

W zakresie prawa gospodarczego ustawa wprowadza zmiany:
1) w ustawie – Kodeks cywilny, w zakresie zasad potwierdzania umów zawartych przez osobę działającą jako organ osoby prawnej bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu;
2) w ustawie – Kodeks spółek handlowych m.in. :
a) wskazujące komu i w jaki sposób członkowie zarządu spółki kapitałowej powinni składać oświadczenie o swojej rezygnacji, w przypadku gdy są jedynymi bądź ostatnimi członkami zarządu,
b) doprecyzowuje: zasady reprezentacji spółki w likwidacji, pojęcie „dzień dywidendy”, zasady zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji, zasady dotyczące następstwa procesowego przy podziale spółki kapitałowej oraz kwestie odpowiedzialności spółki dzielonej za jej zobowiązania po wydzieleniu, składanie pełnomocnictw na posiedzeniach organów właścicielskich spółek,
3) w ustawie o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, w zakresie:
a) zniesienia obowiązku obligatoryjnego dołączania do wniosku o udzielenie pozwolenia tłumaczenia dokumentów,
b) wyłączenia obowiązku (wynikającego z KPA) przedkładania przez przedsiębiorców do każdego wniosku dokumentu pełnomocnictwa;
4) w ustawie – Kodeks pracy, w zakresie:
a) zwiększenia możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników i zakwalifikowanego do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, z obecnego limitu 20 pracowników,
b) ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia;
5) w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w zakresie m.in. przyznania ZUS możliwości zawiadamiania ubezpieczonych o kontroli czasowej niezdolności do pracy nie tylko za pośrednictwem operatora pocztowego, ale również przez pracowników ZUS lub inne wyznaczone osoby oraz telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
6) w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w zakresie który umożliwi odbiór przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego) mobilnych gastronomii w innym mieście powiatowym niż jest zarejestrowany przedsiębiorca;
7) w ustawie – Prawie o ruchu drogowym, w zakresie modyfikacji definicji pojęcia „motocykl”,  która umożliwi  m.in. rejestrację motocykli z napędem elektrycznym;
8) w ustawie – Prawo przewozowe, ustawie o kierujących pojazdami, ustawie o broni i amunicji, ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o ochronie przyrody oraz ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie zniesienia obowiązku stosowania pieczęci imiennej lub pieczęci firmowej jako wymogu formalnego dokumentów, których „wytwórcami” są przedsiębiorcy.

 

Wejście w życie uproszczeń dla przedsiębiorców

 

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. za wyjątkiem zmian w:

 1. ustawie – Kodeks cywilny, ustawie – Kodeks spółek handlowych oraz przepisu przejściowego dotyczącego zmian w Kodeksie cywilnym -  które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
 2. ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawie o podatku leśnym oraz przepisu przejściowego dotyczącego zmiana w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych - które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.;
 3. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie pojęcia „mały podatnik” – które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wraz z uzasadnieniem.
 


Wasze komentarze Napisz swój komentarz

andreew: Pomoc prawna dla przedsiębiorców z Łodzi -> https://kdkadwokat.pl/
2019-03-28 23:38:57
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.