Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

Akcja

Słowa kluczowe: akcja, akcje uprzywilejowane
Akcja - papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Inaczej, akcja to ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce albo też część kapitału akcyjnego.

Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:
  1. firmę, siedzibę i adres spółki,
  2. oznaczenie-sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
  3. datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
  4. wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
  5. wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
  6. ograniczenia co do rozporządzania akcją,
  7. postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
Dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis może być mechanicznie odtwarzany. Statut może przewidywać dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji oraz jego formy. Naruszenie przepisów pkt 1, 2 i 4 lub brak pieczęci spółki i podpisu zarządu, powoduje nieważność dokumentu akcji.
Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Art. 328 kodeksu spółek handlowych
Data: 2006-11-22
Autor: Zespół serwisu LegalNews24.pl
Synonimy: papier wartościowy
Słowa kluczowe: akcja, akcje uprzywilejowane
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.